Sağlıklı Nesiller Derneği

DERNEĞİN TÜZÜĞÜ


BÖLÜM: I


MADDE 1- Derneğin adı: SAĞLIKLI NESİLLER DERNEĞİ

DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE 2- Derneğin merkezi Ankara’dadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

BÖLÜM: II

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ:

MADDE 3- DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ:

Öncelikli olarak, anne ve bebek olmak üzere tüm bireylerin sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdürmesinin en tabiî hakkı olduğu inancıyla bunun yerine getirilmesi için;

A) Aile ve Üreme Sağlığı

Evlilik müessesinin kuruluşu ile ilgili çalışmalar yapılmasını,
Aile çiftlerini cinsel hayat konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesini,
İnfertil/Kısır ailelerin sorunlarına çözümler üretilmesini,
Hamilelik süresince anne ve bebeğin sağlığının tesisi için çalışmalar yapılmasını ve anne adayının eğitilmesini,
Doğum öncesi anneyi hazırlamak ve tüm doğumların sağlık personeli tarafından yaptırılmasının temini için çalışmalar yapılmasını,
Bebeğin bakımı, beslenmesi, bebeğin sağlığı ve anne sütünün önemi konusunda annenin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmasını,

B) Çocuk ve Gençlerin Sağlığı

Çocukların ve gençlerin sağlığı ve sorunları ile ilgili eğitim çalışmaları yapılmasını
Adelosan/Ergenlik çağındakiler için çevreye uyum ve cinsel eğitim verilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmasını,
Gençlerin uyuşturucu, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılmasını,
Gençlerin iş edinmesi ve eğitim sorunlarına çözüm önerileri hazırlanmasını,
Özürlü çocuklar için rehabilitasyon çalışmalarının yapılmasını,

C) Yaşlıların Sağlığı

Yaşlıların genç nesillerle ve çevresiyle uyumlarının sağlanmasını,
Yaşlıların sağlık sorunları ve cinsel hayatı hakkında çalışmalar yapılmasını,
Yaşlıların evde bakımı ile ilgili konularda çalışmalar yapılmasını,
Yaşlıların huzur evlerindeki sorunlarına çözümler üretilmesini,

 D) Sağlık Alanında Öğrenim Görenlerin İyi Eğitim Almaları

Eğitim süresince ekonomik (burs verilmesi) ve sosyal açıdan desteklenmesini,
Sağlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin eğitimi için okullar ve üniversite kurulmasını,
Sağlıkçıların eğitim sonrası sürekli eğitimi için kurslar düzenlenmesini,
Sağlık alanında araştırma ve geliştirme için çalışmalar yapılmasını,
Sağlıkla ilgili bilgilendirici yazılı ve görsel yayınlar hazırlanmasını

amaç edinmiştir.

 E) Ulusal Meslek Standartlarını Belirlemek ve Test Merkezleri Kurmak

Meslek standartları hazırlamayı, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemeye katkıda bulunmayı, mesleki yeterliliklerin sınav ve belgelendirmeye yönelik yöntem geliştirme ve deneme uygulamaları ile VOC-TEST merkezlerinin ve ilgili kalite güvence mekanizmalarının oluşturulmasını katkıda bulunmayı, bu amaçla Mesleki yeterlilikler Kurumu başta olmak üzere ilgili tüm kamu ve özel kurum/kuruşlarla işbirliği yapmayı,
İstihdam olanaklarını artırma, kalite güvencesi ve mesleki yeterlilik belgelerinin karşılıklı tanınmasını sağlama, örgün eğitim ve iş hayatı arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan zorlukları en aza indirgeme çalışmalarını yapmayı, bu çalışmaları yapan kuruluşlara işbirliği yapmayı,
İş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamayı, hayat boyu öğrenmeyi desteklemeyi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmak için çalışmalar yapmayı,
Denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmeyi,
Çeşitli meslek grupları için; Türk Akreditasyon Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türk standartları Enstitüsü gibi kuruluşlarla işbirliği ve izinleri alarak personel belgelendirme çalışması yapmayı

F) Mesleki Eğitim ve Belgelendirme Faaliyetlerinde Bulunmak.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile kanun, yönetmelik ve tüzükleri kapsamında her türlü organize edilen sağlık eğitim alanında işbirliği içerisinde eğitimi ve belgelendirme işlemlerini yürütmek.

Evde, Bakım konusunda çalışacak personelin eğitimini ve belgelendirilmesini yapmak.
Hastanelerde ve diğer kurumlarda çalışan personel ile genel işsizlere yönelik; engelli, yaşlı ve hasta bakıcılığı, tıbbi ve genel temizlik personeli, tıbbı sekreterlik, anestezi, radyoloji, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uzmanlıkları, acil tıp yardımcı elemanlığı, çocuk bakıcılığı, hasta taşıyıcılık, tıbbı atık toplayıcılığı, sağlık ve sosyal bakım elemanı, yemekhane elemanlığı, bilgi işlem uzmanlıkları, güvenlik ve diğer yardımcı elemanlık konularında meslek geliştirme ve edindirme eğitimleri düzenlemeyi ve belgelendirme işlemlerini yürütmeyi,
İş sağlılığı ve iş güvenliği konularında eğitim ve belgelendirme çalışması yapmayı,
Sağlığın Geliştirilmesi (Health Promotion);  Sağlık Hizmetleri çerçevesinde, toplum sağlığını koruma ve geliştirme, yaşam kalitesini yükseltme, temizlik ve hijyen konusunda Destekleyici Çevreler Yaratmak, Toplum Etkinliklerini Güçlendirmek, Kişisel Becerileri Geliştirmek, Toplumun sağlık hizmetlerinin eğitimi ve planlanmasına katkı sağlamayı.
Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve diğer örgün eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri, işyerleri vb. ile işbirliği içerisinde ulusal sağlığın geliştirilmesi programları yürütülmesi

DERNEK, BU AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR:

Sağlık alanında yazılı ve görsel yayınları yapan müesseseler kurar ve işletir veya mevcutlarıyla iş birliğine girer ve ortaklıklar kurar.
Sağlık hizmeti vermek için hastane, poliklinik, tıp merkezi, laboratuvar kurar veya kiralar veya mevcutlarıyla ortaklık kurar.
Sağlık eğitimi için gerekli yasal izinler alarak okullar, üniversite ve tıp fakültesi açarak işletir veya işlettirir.

Yurt içinde ve yurt dışında sağlık eğitimi ve araştırmaları için komisyonlar kurarak çalışmalar yapar.
Derneğe gelir sağlamak için sağlık, medikal veya ilaç sanayisinde ticarî faaliyette bulunur.
Gerektiğinde derneğin faaliyetleri ve geliştirilmesi için dernek üyelerinden veya dışardan ücreti mukabilinde eleman çalıştırır.
Gerekli hukukî izinleri alarak yazılı ve görsel her türlü yayında bulunur. Bu alanda faaliyet gösteren yayın kuruluşları ile iş birliği yapar.
Sergiler, geziler, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferanslar düzenler.
Üyelerinin meslekî eğitimine ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik olarak misafirhaneler, lokaller, her türlü eğitim ve sosyal tesisler açmak, işletmek, işlettirmek.
Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek ve topluma yol göstermek için ihtiyaca göre çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.
Özellikle dernek amaçları arasında belirtilen hususlara ilişkin olarak çalışmalarda ve hizmetlerde bulunan kimselere ödüller verir.
Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde ticarî faaliyette bulunur.
Dernek, kendi adına menkul ve gayrimenkul mallar alır satar.
Üyeleri ve oluşturacağı çalışma grupları aracılığıyla üçüncü kişilere bedeli karşılığında projeler, raporlar hazırlar, bilirkişilik yapar.

BÖLÜM: III

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA KOŞULLARI VE ŞEKİLLERİ:

ÜYE OLMA HAKKI:

MADDE 4- Fiili ehliyetine sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyen, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en geç 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

MADDE 5- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. her üye istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi, Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış izni sonuçlanmış olur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 6- Dernek üyesi iken, medeni hakları kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti hâlinde, üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulunca silinir. Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır.

 

ÜYELİK HAKLARI:

MADDE 7-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

BÖLÜM: V

DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

A-    Genel Kurul,

B-    Yönetim Kurulu,

C-    Denetleme Kurulu,

 DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI:

Kuruluş Şekli:

MADDE 9- Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI:

MADDE 10- Genel Kurul 2 (iki) yılda bir Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya Dernek Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ:

MADDE 11- Genel Kurul, Yönetim Kurulunca en az 15 (on beş) gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.

TOPLANTI YERİ:

MADDE 12- Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde ve Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE 13- Genel Kurul, toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapabilir.

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun Tüzük değişikliği ve Derneğin Feshi hallerinde 2/3’ünün katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

MADDE 14- Genel Kurul toplantısının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ile Yazman seçilir.

 TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

MADDE 15- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 16- Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek Organlarının seçilmesi,
Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylaması,
Derneğin Feshedilmesi,
Yönetim Kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlanması.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

MADDE 17- Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki Tüzük değişikliği ve Derneğin Feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE ŞEKİLDE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI:

YÖNETİM KURULU:

MADDE 18- Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
Derneğin çalışmaları ile ilgili Yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,
Genel Kurul Yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,
Kira Sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek Denetim Kuruluna sunmak,

8. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

9. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:

MADDE 19- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılırlar. Çağrının yapılmaması hâlinde, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU:

MADDE 20- Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun Görevleri:

1. En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda Derneğin bütün hesap ve işlemlerini Yönetim Kurulunun işlem faaliyetlerini, Derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.

2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna ve Genel Kurul

Toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurula sunmak.

3. Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

MADDE 21- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin. Ad ve Soyadları, Baba Adlarını, Doğum Yeri ve Tarihleri, Meslek ve İkametgâhları ve T.C. Kimlik Numaraları Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazılı olarak bildirilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

MADDE 22- Dernek, Genel Kurullarında Dernek lehine alınacak taşınır ve taşınmaz malları almak için Genel Kuruldan yetki almak suretiyle borçlanarak taşınır ve taşınmaz mallar alır.

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ:

MADDE 23- Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları kurul tarafından belirlenir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 24-Derneğin gelir kaynakları:

1. Üye aidatı,

2. Dernekçe yapılan yayınlar tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, kermes, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

Bağışlar ve yardımlar,
Yardım toplama hakkındaki Mevzuat Hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Dernek, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığının iznini alması gerekir.

DEFTER VE KAYITLAR:

MADDE 25- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu maddede sayılan defterlerin noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

 DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

MADDE 26- Derneğin iç Denetimi, Dernekler Kanunu ve Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

MADDE 27- Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiştirilebilir.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

MADDE 28- Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin Feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması hâlinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin Feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin mal varlığının Genel Kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiye yapılır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

MADDE 29- Dernek Tüzüğünde Hüküm bulunmayan durumlarda,5253 Sayılı Dernekler Kanunu bu konuda Hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 29 (Yirmidokuz)  maddeden ibarettir.